POLSKI | ENGLISH
MENUmenu

Ogólne Warunki Serwisu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze OWŚUS określają warunki, na jakich Serwis RYWAL RHC realizuje usługi napraw, konserwacji , przeglądów, montażu, uruchomienia urządzeń oraz szkolenia w obsłudze tychże urządzeń.
 2. Usługi napraw dzielą się na usługi gwarancyjne i pogwarancyjne.
  • Usługi gwarancyjne są to usługi wykonywane w ramach gwarancji własnych produktów marki MOST, oraz urządzeń producentów dla których jesteśmy Autoryzowanym Punktem Serwisowym. Warunkiem przyjęcia do naprawy gwarancyjnej jest możliwość stwierdzenia daty zakupu / produkcji urządzenia.
  • Usługi pogwarancyjne Serwis RYWAL RHC wykonuje dla urządzeń własnych sprzedawanych pod marką MOST oraz urządzeń producentów dla których serwis RYWAL RHC jest Autoryzowanym Punktem Serwisowym którym skończył się termin ochrony gwarancyjnej lub klient utracił prawo do gwarancji.
 3. Usługi naprawcze innych urządzeń możemy wykonać zgodnie z wiedzą serwisanta i na odpowiedzialność klienta.
 4. Procedury zgłoszeń serwisowych oraz sposoby świadczenia usług są wspólne dla serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
 5. Warunki świadczenia usług serwisowych spisane w indywidualnej, pisemnej umowie zawartej z klientem, mają pierwszeństwo przed OWŚUS.

2. PROCEDURA ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH

 1. Rozpoczęciem procedury serwisowej jest zgłoszenie przez klienta zapotrzebowania na usługę. Zgłoszenie może być zrobione osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem internetowego zgłoszenia naprawy urządzenia spawalniczego lub uchwytu. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie serwis.rywal.com.pl
 2. Naprawa urządzenia dokonywana jest w serwisie lub u klienta. Jest to uzależnione od rodzaju usterki oraz typu urządzenia. W przypadku napraw gwarancyjnych w serwisie , transport urządzenia odbywa się na koszt gwaranta. W przypadku napraw pogwarancyjnych za transport ponosi koszty klient.
 3. Zgłoszenie serwisowe powinno zawierać informacje o urządzeniu : typ, s/n, oraz opis usterki, dane kontaktowe klienta.
 4. Urządzenie powinno być kompletne np. w przypadku urządzenia spawalniczego musi być uchwyt spawalniczy, w przypadku kołkownicy – pistolet, w przypadku ostrzynki elektrod – uchwyt elektrodowy.
 5. Zgłoszenie serwisowe dokonane w dzień roboczy po godz. 16.00 oraz w sobotę, niedzielę lub święta uznaje się za dokonane o godz. 8.00 najbliższego dnia roboczego.
 6. Dla każdej naprawy otwierany jest dokument Zgłoszenia Serwisowego ZSR . Wystawienie dokumentu następuje w chwili fizycznego przyjęcia urządzenia do naprawy. Dokument zawiera potwierdzenie przyjęcia urządzenia, opis usterki, wykaz dodatkowego wyposażenia i wykonane czynności , wykaz wymienionych podzespołów oraz ocena jego sprawność po naprawie. Na dokumencie tym klient potwierdza przekazanie urządzenia do naprawy oraz odbiór po naprawie i jego sprawność po naprawie. Kopia dokumentu trafia do rąk klienta.

3. PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWISOWEJ

 1. Po dostarczeniu urządzenia do serwisu, serwis w ciągu 48 godzin jest zobowiązany rozpatrzyć zgłoszenie i poinformować klienta o statusie naprawy i w przypadku naprawy odpłatnej , przedstawić klientowi kosztorys tej naprawy. Złożenie urządzenia do naprawy, oznacza wyrażenie przez klienta zgody na dokonanie odpłatnej ekspertyzy. W przypadku urządzenia spawalniczego – 200 pln netto i osprzętu gazowego – 50 pln netto, w przypadku odstąpienia przez klienta od usługi naprawy.
 2. O dodatkowych uszkodzeniach które zostaną zlokalizowane przez serwisanta , a wartość naprawy zwiększy się ponad 100 pln netto, klient zostanie powiadomiony e- mailem i od jego decyzji będzie zależało dalsze postępowanie naprawcze. Do 100 pln netto, serwis nie musi konsultować dodatkowych kosztów z klientem.
 3. Klient w przypadku rezygnacji z naprawy , ponosi koszt związany z zakupem części. Części zamówione i zakupione do naprawy zostają przekazane klientowi.
 4. Wszelkie czynności związane z działaniem serwisu są wykonywane z należytą starannością, wiedzą i zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi przewidzianymi przez producenta.
 5. Serwis RYWAL RHC dołoży wszelkich starań, aby wykonanie usługi nastąpiło w jak najkrótszym czasie.
 6. Ustala się czas naprawy gwarancyjnej i odpłatnej nie dłuższy niż 14 dni – w przypadku urządzeń produkcji krajowej i nie dłuższy niż 30 dni dla urządzeń produkcji zagranicznej.
 7. Serwis RYWAL RHC oferuje na czas naprawy urządzenie zastępcze podobnej klasy i zbliżonych parametrach. Jeżeli klient chce skorzystać z urządzenia w określonym czasie naprawy – jest to użyczenie odpłatne. W przypadku przekroczenia terminu naprawy z winy serwisu – jest to użyczenie darmowe. Każdorazowo musi być spisana umowa użyczenia.
 8. Każdą naprawę odpłatną kończy wystawienie faktury dla klienta.
 9. Uszkodzone części i zużyte płyny po naprawach podlegają utylizacji w zakresie serwisu wykonującego usługę. Należy jednak pamiętać, że w przypadku serwisu pogwarancyjnego, części zużyte stanowią własność klienta. W przypadku zażądania zwrotu , należy je wydać właścicielowi a fakt ten odnotować w Zleceniu Serwisowym ZSR.

4. GWARANCJA NA ŚWIADCZONE USŁUGI

 1. Gwarancja na usługę serwisową wynosi 3 miesiące. Jest to gwarancja na wykonaną pracę i części użyte do naprawy. Wyjątek stanowią części do urządzeń Lorch – gwarancja na nie wynosi 6 miesięcy.
 2. Oprócz gwarancji – usługi serwisowe (czyli dzieło podlega również rękojmi). Zgodnie z literą prawa – KC art. 556, 557 §1 i art. 568 – naprawiając urządzenia już używane, po okresie ochrony gwarancyjnej stosuje się jednoroczny okres rękojmi dla konsumentów.
 3. Serwis RYWAL-RHC wyłącza rękojmie dla usług serwisowych B2B.
 4. Jeżeli takie same usterki w naprawionych urządzeniach występują cyklicznie , serwis może odmówić kontynuowania naprawy ze względu na bezradność wobec problemu. Zwracana jest wówczas ostatnia kwota zapłaty za usługę.
 5. Rękojmia może zostać wyłączona całkowicie, gdy do naprawy zostaną użyte części na wybór których usługodawca nie miał wpływu (np. części używane i zaaprobowane lub dostarczone przez klienta.) Fakt taki zostanie odnotowany w Zleceniu Serwisowym ZSR. Podobnie ma się sprawa z częściami nieoryginalnymi – gdy oryginalne części są już niedostępne na rynku.
 6. Po naprawie urządzenia, gwarancja jest udzielana wyłącznie w zakresie dokonanej naprawy.
 7. W przypadku powtórnej wymiany części (dotyczy naprawy gwarancyjnej) gwarancja na tę część rozpoczyna się od nowa. Natomiast w przypadku rękojmi - biegnie ona dalej.
 8. Gwarancja i rękojmia po naprawie nie obejmuje przypadków , gdy powstanie usterki zostało spowodowane z winy użytkownika – zdarzeń mechanicznych, nieodpowiednich warunków pracy (wskazanych przez producenta), niewłaściwej , niezgodnej z instrukcją obsługi eksploatacją urządzenia.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wydawanie urządzeń z serwisu jest realizowane tylko i wyłącznie na podstawie oryginału dokumentu Zlecenie Serwisowe ZSR który otrzymał klient zostawiając urządzenie w serwisie.
 2. Reklamacja na wykonaną usługę winna być złożona przez klienta natychmiast po stwierdzeniu niezgodności Usługi Serwisowej ze Zleceniem serwisowym . Serwis jest zobowiązany ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, reklamację należy uznać za uzasadnioną.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług Serwisowych, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.